MEDLEMSKAP

OFFB har plass til flere medlemmer! Siden oppstarten i 2009 har vi støttet over 100 operasjoner på norsk sokkel og har omfattende erfaring med å ivareta beredskap for leteoperasjoner, produksjonsinnretninger, landanlegg og rørledninger.


Som medlem hos oss får du både tilgang til og eierskap i en profesjonell, brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linjes beredskapsorganisasjon som blir en integrert del av selskapets organisasjon. Alle olje- og gasselskaper som er prekvalifisert som operatør på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.


Kontakt oss i dag for mer informasjon.


Medlemskap i OFFB innbefatter blant annet:


• Håndtering av beredskapshendelser døgnet rundt, året rundt, med seks rullerende vaktlag.


• Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) ved flere lokasjoner.


• Vaktlegeordning iht. NOROG 014.


• Telefonsvarsenter for pårørende.


• Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) for 3.linje.


• Trening og øving av beredskapsorganisasjonen.


• Utarbeidelse av planverk.


• OFFB kompetansesenter med kurs og temadager etter medlemmenes behov.


• Rådgivning innen beredskap.


• Fast operatørkontakt i staben.


• Et unikt nettverk og samarbeidsforum for medlemmene.


• OFFB er en pådriver for standardisering, videreutvikling, samvirke og erfaringsutveksling mellom medlemmer og eksterne aktører.

OFFB-fordeler

Eget kompetansesenter

Senteret sikrer kontinuerlig kompetanseheving hos den enkelte operatør, og bidrar til at nye medlemmer raskt kommer opp på nødvendig beredskapsnivå.

 

Hyppige øvelser

Den eneste måten å forberede seg på det verst tenkelige, er å øve på det verst tenkelige. OFFB arranger stadig øvelser tilpasset den enkelte operatørs situasjon, og står for planlegging, gjennomføring og evaluering i samarbeid med operatør.

 

Erfaringsoverføring

OFFBs ansatte jobber med ere operatørselskaper som bruker de samme riggene. Dette sikrer erfaringsoverføring som kommer hvert medlem til gode.

 

Fagforum

OFFB er en åpen og demokratisk organisasjon. I vårt eget fagforum får medlemsselskapene tilgang til hverandres erfaringer fra HMS, beredskap, øvelser og eventuelle hendelser.

 

Ressursbesparende

En kostnadseffektiv organisasjon og sambruk av tjenester bidrar til at OFFB er et ressurs- besparende alternativ på alle måter. Samtidig går vi aldri på akkord med kvaliteten, og beredskapsarbeidet skjer alltid i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Våre verdier

Samarbeid

I OFFB samarbeider vi med åpenhet og respekt.
Vi er en pådriver for samarbeid mellom medlemmene og andre beredskapsaktører gjennom å være inkluderende og engasjerte.

 

Kvalitet

I OFFB utvikler vi kvalitet i våre leveranser gjennom kontinuerlig læring og forbedring.
Vi er en pådriver for nytenking og utvikling av beredskap

 

Profesjonalitet

I OFFB er vi kontinuerlig fokusert på beredskap.
Vi er pålitelige, og medlemmene skal være trygge på våre gjennkjennbare og forutsigbare leveranser.

 

Våre prinsipper

OFFBs unike posisjon er en profesjonalisering av beredskap i et ikke-kommersielt, brukerstyrt og samarbeidende miljø. Driften av foreningen er basert på prinsippet om ”Nonprofit”. Beredskapen er dimensjonert for å håndtere en storulykke, og organisasjonen jobber ut fra proaktiv beredskapshåndtering.

Samarbeid, åpenhet og vilje til å dele mellom medlemmene i OFFB og med eksterne aktører er nøkkelen til suksess for godt samvirke under en beredskapshendelse.

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.